Call for Participation/sv

Wikimania 2008 Alexandria :: Change the shape of wisdom
Jump to navigation Jump to search
Wikimania Logo
Brasklapp: Denna svenska översättning är tänkt som en hjälp. Om tveksamheter uppstår rörande innehållet, använd den engelska originaltexten.

Kallelse

Projekt som drivs av Wikimedia Foundation

Wikimania är en årlig internationell konferens med inriktning på Wikimedia-projekten jorden runt (inklusive Wikipedia, Wikibooks, Wikisource, Wikinews, Wiktionary, Wikiversity, Wikiquote, Wikispecies och Wikimedia Commons) och erbjuder ett tillfälle för dess skribenter och användare att samlas och umgås, utbyta idéer och rapportera om forskning och projekt. Det är en sammankomst inom gemenskapen, som också är öppen för allmänheten och forskare. Årets konferens hålls den 17-19 juli 2008 i Alexandria, Egypten vid det nya Biblioteket i Alexandria (Bibliotheca Alexandrina).

För mer information, besök webbplatsen för the Wikimania 2008, http://wikimania2008.wikimedia.org

Arrangörerna välkomnar bidrag i form av presentationer, seminarier (workshops), paneldiskussioner, affischer (posters), öppna utrymmen (open spaces) och konstnärliga framställningar. Observera noggrant riktlinjerna för bidrag nedan. Bidragen kan skickas in via följande länk:

https://wikimedia.pentabarf.org/submission/wikimania2008

Viktiga datum

 • 1 februari – 19 mars : Inskickning av bidrag
 • 20 mars – 30 april : Granskning, återkoppling och besked om vilka bidrag som ges plats
 • 17 – 19 juli 2008 : Wikimania

Konferensens spår

Bidragen ska falla inom ett eller flera av följande teman:

Wikimedia-gemenskaper (Wikimedia Communities)
Intressanta projekt och egenheter inom gemenskaperna; utformning av riktlinjer inom enskilda projekt; konflikthantering och gruppdynamik inom gemenskaperna; tillit (reputation) och identitet; flerspråkighet, språk och kultur; sociologi. Arrangörerna vill uttryckligen välkomna diskussioner om de lokala Wikimedia-projektens gemenskaper.
Fri kunskap (Free Knowledge)
Öppen tillgång (open access) till information; sätt att samla och sprida fri kunskap, användning av Wikimedia-projekten inom undervisning, journalistik, efterforskningnar; ways to improve content quality and usability; copyright laws and other legal areas that interfere with Wikimedia projects. Free Content in the Middle-East/Africa.
Teknisk infrastruktur (Technical infrastructure)
Frågor rörande utvecklingen av MediaWiki och dess utökningar; Wikimedias tekniska infrastruktur; nya idéer för utveckling (inklusive fallstudier från andra wiki-sajter och liknande projekt).
Vetenskapligt spår (Scientific track)
Uppsatser om massivt kollaborativt arbete, skapandet av öppet och fritt innehåll, gruppdynamik inom användargemenskaper, sociala eller ekonomiska aspekter av Wikimedia-projekten och andra frågor rörande Wikimedia-projekten. Bidrag som skickas in till det vetenskapliga spåret kommer att granskas (peer review) av en granskningskommitté vad gäller nyhetsvärde, substans och uppskattat genomslag, och accepteras eller avvisas på grund av dessa granskningar. Uppsatserna kommer i efterhand att publiceras i konferensens förhandlingar, och beroende på bidragens antal och kvalitet möjligen också i en specialutgåva av någon vetenskaplig tidskrift. Uppsatser inom vetenskapliga spåret måste skrivas på engelska och får inte överstiga 7.500 ord (eller 15 sidor LNCS).

Ämnet måste ha bäring endera på Wikimedia-projekten eller deras gemenskaper eller på skapandet av fritt innehåll i allmänhet.

Typer av bidrag

Arrangörerna efterlyser bidrag i form av

 • presentationer (muntliga föredrag om 10–30 minuter med efterföljande diskussion)
 • seminarier (workshops, samlingar om 60–120 minuter med mer medverkan från åhörarna)
 • diskussionspaneler (grupper av 2-5 talare som diskuterar ett angivet ämne)
 • affischer (posters, tryckta presentationer eller utställningar som kan stå obemannade)
 • konstnärliga framställningar (teaterstycken, tävlingar, komedier, demonstrationer eller andra representationer av olika aspekter av projekten)

I tillägg kommer det att finnas möjlighet att ge blixtpresentationer (lightning talks, korta föredrag om 5 minuter). Dessa organiseras på wiki-sajten för Wikimania 2008 utan att behöva skickas in som andra bidrag.

Riktlinjer för bidrag

Wikimania arrangeras av frivilliga krafter. För att inte slösa med frivilligarbetarnas dyrbara tid, är det viktigt att använda det angivna submission-systemet för inskickning av bidrag och noggrant följa dessa riktlinjer. Alla bidrag MÅSTE uttrycklingen innehålla följande:

 1. bidragets "titel" på engelska
 2. ett kort "referat" ("abstract") på engelska, omfattande 50 till 100 ord. Referatet kommer att användas i konferensprogrammet.
 3. en angivelse av vilket "spår" bidraget passar bäst inom (Wikimedia Communities, Free Knowledge, Technical infrastructure, eller Scientific)
 4. "typen" av bidrag (presentation, workshop, panel, poster, artistic...)
 5. information om talaren (fullständigt namn, e-postadress, en kort beskrivning om minst 2 meningar...)
 6. för bidrag till det vetenskapliga spåret: vid fältet "Submission of paper for proceedings" ange "yes" och ladda upp en uppsats i stället för beskrivning ("Description") som bilaga ("Attachment"). Uppsatserna måste skrivas på engelska, och får inte överstiga 7.500 ord.

I tillägg kan ytterligare information anges, såsom en undertitel, en bild (den kommer att återges som 128x128 pixlar) och privata noteringar ("Submission notes") för granskarna och konferensarrangörerna. I synnerhet efterlyser arrangörerna:

 • en mer detaljerad beskrivning ("Description") av ditt bidrag på engelska eller arabiska. Beskrivningen är avgörande för granskningen: lämna en översikt av ämnesområdet. Ju bättre bidraget beskrivs, desto större är sannolikheten för att bidraget ska accepteras. Ange tydligt på vilket vis bidraget är relevant för Wikimedia-projekten och huruvida bidraget avser något särskilt wiki-projekt. Även webblänkar kan anges. Beskrivningen kommer att användas för konferensprogrammet, men tillfälle kommer ges att redigera det.
 • särskilda krav (såsom utrustning för seminarium eller paneldiskussion) om sådana finns
 • vilket språk som kommer att användas för presentationen
 • ange om uppsatsen önskas tryckt i konferensens förhandlingar (proceedings)
 • ange om presentationsbilder (slides) ska bifogas
 • ange om presentationen har en avsedd längd
 • ange vilka åhörare presentationen riktar sig till och om några förkunskaper förväntas
 • bilder av eller skisser till affischer och konstnärliga framställningar, om detta kan åstadkommas
 • för paneldiskussioner lämnas förslag på moderator och kortfattade presentationer av föreslagna paneldeltagare

I de privata noteringarna ("Submission notes") ska anges om bidragslämnare ämnar närvara vid Wikimania (a) med säkerhet, (b) troligen, (c) enbart om bidraget blir antaget, eller (d) enbart om arrangören bjuder på resa och boende. Det går även att anteckna sig på en öppen anmälningslista på wiki-sajten för Wikimania 2008, http://wikimania2008.wikimedia.org/wiki/Attendees

Observera att alla bidrag måste dubbellicensieras under GNU Free Documentation License version 1.2 eller senare och under Creative Commons Attribution License! Genom att skicka in bidrag till Wikimania 2008 godkänner du dessa villkor.

För mer information se riktlinjerna för bidrag vid http://wikimania2008.wikimedia.org/wiki/Submission

Inskickning av bidrag

När all erforderlig information har angivits, skicka in bidraget före respektive stoppdatum genom submission-systemet:

https://wikimedia.pentabarf.org/submission


Se även