Volunteers/zh-hant

Wikimania 2008 Alexandria :: Change the shape of wisdom

多謝閣下支持!

Wikimania 2007義工隊伍 Credit:KaurJmeb

Wikimania 需要大量義工以求會議能夠順利進行。請不時到訪這個頁面查詢有關資料,我們將會盡快公佈有關詳情及如何註冊。

參見